Site logo
Opis

Giecz — współcześnie mała i spo­kojna wiel­ko­polska wioska, będąca jed­no­cześ­nie świadkiem niez­wykłych wydarzeń sprzed 1000 lat, kiedy to znaj­dował się tu­taj jeden z najważniejszych ośrod­ków pań­stwa pierwszych Piastów, a w szcze­gól­ności Mie­szka I i Bo­lesława Chrob­re­go.
Po upadku tej najstarszej monarchii i po zni­sz­czeniach spowodowanych najazdem czes­kiego księ­cia Brzetysława II w 1038 ro­ku, Giecz nigdy już nie od­zyskał daw­ne­go znaczenia, choć jeszcze długo był sie­dzi­bą kasztelana, a nieraz odbywały się tu ważne spotkania, jak zjazdy książąt dziel­ni­cowych.

Lokalizacja
Region
Kategorie
Dane kontaktowe:
  • giecz@wp.pl
  • 61 285 92 22
Skontaktuj się z miejscem

  • Brak komentarzy.
  • Dodać recenzję